Church furnishings & articles

Main identifier (DDC): 247